Inkaust

33 teksty – auto­rem jest In­kaust.

Sie­działa na ław­ce w par­ku. Wpat­ry­wała się w zachód słońca. Rozmyślała.
Usiadł koło niej chłopak. Tak, na pew­no był star­szy. Bru­net o niebies­kich oczach - jej ideał, nie wie­rzyła, że is­tnieje. Bez słowa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 listopada 2010, 18:37

Uniosła się po­nad rzeczy­wis­tość, a skrzydła jej duszy wska­zały tą właściwą drogę. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 listopada 2010, 17:30

Pot­rze­buję od­ro­biny snu, bo wierzę, że gdy się obudzę wszys­tko będzie łatwiejsze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 października 2010, 20:34

Ga­lopujący świecie! Dlacze­go Twoimi wro­gami stała się miłość i szczęście, a naj­lep­szy­mi kom­pa­nami kłam­stwo, zdra­da i nieuczciwość? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 października 2010, 21:18

Uwiel­biam zacho­dy słońca. Pat­rząc się w nie, mam og­romną nadzieję, że mogłoby to roz­wiązać wszys­tkie mo­je problemy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 8 września 2010, 20:37

Zos­ta­wili swo­je tros­ki i trzy­mając się za ręce po­bieg­li w stronę słońca... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 7 maja 2010, 21:42

Życie nie jest grą. Nie dos­ta­jemy na początku trzech żyć. Nie możemy rzu­cić się w prze­paść czy pod­ciąć so­bie żył...
Życie jest jak gu­ma do żucia. Często układa się nie po naszej myśli, ale też nie trud­no się nim zachłysnąć... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 kwietnia 2010, 20:42

Nie, to zde­cydo­wanie nie jest pros­ta. Już bar­dziej przy­pomi­na krzywą, która ma więcej do­lin niż wzniesień... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 kwietnia 2010, 20:47

Zo­baczysz jak wy­biegam przez ot­warte drzwi mo­jej duszy... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 marca 2010, 20:57

Jes­tem jak mag­no­lia. De­likat­na i uwodząca swoim za­pachem. Jeśli raz go poczu­jesz - nie będziesz mógł się oder­wać, nig­dy o nim nie za­pom­nisz.

Proszę, pa­miętaj tyl­ko, że niepielęgno­wana usycham... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 marca 2010, 20:11

Inkaust

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inkaust

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność